Algemene voorwaarden

Artikel 1.
De huurder gaat ermee akkoord dat het huren van een Fatbike altijd op volledige eigen risico is. Verhuurder kan nimmer verantwoordelijk gehouden worden voor schade, letsel of diefstal.

Artikel 2.
Huurder is zelf verantwoordelijke voor het dragen van een helm, deze kan kosteloos door de verhuurder vertrekt. Huurder moet er zelf zorg voor dragen dat deze ten aller tijden gedragen wordt

Artikel 3.
Gedurende de tijd dat huurder over de fiets beschikt, zijn alle kosten aan het gebruik van de fiets, zoals stalling en bandenreparaties voor rekening van de huurder.
Eventuele transportkosten van de fiets zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 4.
Reparaties aan de fiets zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 5.
De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan de fiets met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt. Indien die van toepassing is, zal dit met de borg worden verrekend.

De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor de WA – verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boeten, transactie en administratieve sancties en dergelijke die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of bijrijder(s) gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing indien de huurder bewijst, dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolgd zijn van een defect aan de fiets, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.

Artikel 6.
In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of bestuurder van de fiets en opgetreden met betrekking tot de fiets en/of enig daarbij behorend document en /of enig daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enig derde is de huurder verplicht de huurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces – verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

Artikel 7.
Voor eventuele kosten en/of schade, welk voor de huurder of de bestuurder van de fiets of bijrijder(s) daarvan mochten ontstaan ten gevolgde van enige schade en/of defect en/of verlies van c.q. van de fiets met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 8.
Indien de fiets per dag is verhuurd, wordt een nieuwe daghuur in rekening gebracht indien de fiets niet ’s avonds voor 21.00 terug is gegeven aan de verhuurder. Bij langer gebruik van de fiets dan overeengekomen gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht.

Artikel 9.
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de fiets door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.